Privacy beleid Kindercoaching PØØT

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ GDPR) in werking gesteld. Als klant van PØØT heeft u het recht om te weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Binden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door PØØT verwerkt zuiver en alleen met als doel het uitvoeren van workshops of trainingen. Voor deze doelstelling vraagt PØØT de volgende persoonsgegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mail adres

voor coachsessies vraagt PØØT de volgende gegevens van de cliënt:

 • geboortedatum
 • medische voorgeschiedenis
 • waar nodig gegevens over schoolverloop
 • naam van de huisarts
 • voor kinderen jonger dan 16 jaar wie wettelijk gezag heeft.
Verstrekking aan derden

Alleen indien het noodzakelijk is, worden uw gegevens gedeeld met derden. Denk hierbij aan school, huisarts of een collega therapeut. Er wordt pas informatie aan derden verstrekt nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn

Bij PØØT worden de eigen aantekeningen van een coachsessie een jaar bewaard (daarna vernietigd), tenzij u aangeeft dat u wilt dat deze eerder worden vernietigd.

Beveiliging

Middels passende technische en organisatorische maatregelen beschermt PØØT uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerken. Zo gelden hier de volgende maatregelen:

 • alle personen die namens PØØT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • PØØT hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar computer
 • de klantgegevens worden buiten het bereik van derden bewaard
 • PØØT evalueert regelmatig de maatregelen die zij getroffen heeft om uw privacy te waarborgen
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke PØØT van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Gebruik website/social media

PØØT beheert de website www.kindercoachingpoot.be en de Facebook site van PØØT. Deze hebben het doel om informatie te verstrekken over PØØT. Deze informatie is voor cliënten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij PØØT Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van PØØT.
 • Tijdens de activiteiten(coachsessies, workshops) kunnen foto- en film -opnames gemaakt worden door PØØT.
 • Aan de cliënten zal hiervoor schriftelijk om toestemming worden gevraagd.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de website/facebook van PØØT wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen. Er worden geen namen geplaats.
 • Ook kan het beeldmateriaal doorgestuurd worden naar de cliënt. Deze is zelf verantwoordelijk voor correct verwerken van dit materiaal. PØØT aanvaart geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • PØØT is eindverantwoordelijk voor de eigen website, facebook-pagina en andere eigen social media.
Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop PØØT uw persoonsgegevens verwerkt, dan hoor ik dat graag van u zodat PØØT dit kan aanpassen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van de privacyverklaring van PØØT wordt u verzocht contact op te nemen.

Contactgegevens

PØØT – Rozenplein 17- 8880 Sint- Eloois- Winkel – 0032 498 121 904- lienvanmarcke.poot@gmail.com