Algemene voorwaarden PØØT

Algemeen

PØØT is opgericht door Lien Van Marcke en is gevestigd in Sint- Eloois- Winkel, met als BTW nummer BE0719 558 668

PØØT richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en volwassenen, het geven van advies, workshops, lezingen en themabijeenkomsten. PØØT biedt ook hondengedragstherapie en groepslessen voor honden en hun begeleiders aan.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en aanbiedingen tussen klant en PØØT en alle daarmee verband houdende activiteiten en handelingen, zowel van voorbereidend als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van PØØT.

PØØT biedt geen resultaatsgarantie wel een middelengarantie. De gedragsbegeleiding en groepslessen voor honden worden verzorgd door een professioneel opgeleide gedragsbegeleider. Er worden geen diensten verleend aan klanten met intimiderende en strafgerichte bedoelingen t.o.v. honden.

 Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, zal PØØT in rekening brengen. Is er sprake van overmacht en ziekte dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Het verzetten van een afspraak is in sommige gevallen mogelijk, doe dit bij voorkeur per mail, telefoon, messenger of WhatsApp. Tijdens het coachen wordt de telefoon door PØØT niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Indien de les/ sessie niet kan doorgaan vanwege heel slecht weer, dan stuurt PØØT u een halve dag voordien een bericht via Whatsapp of SMS

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders/ de hondeneigenaren de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomen. PØØT behoudt zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten indien de klant na advies toch gebruik maakt van lichamelijke correcties t.o.v. de hond en of aversieve technieken/ middelen gebruikt.

  Tarieven

De tarieven zijn steeds bij mij op te vragen via lienvanmarcke.poot@gmail.com. PØØT is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting BTW is dus niet toepasselijk. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, maakt PØØT een vervolg (bel)afspraak die de coach in rekening zal brengen onder het tarief van coaching.

 Betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

Trajecten of groepslessen worden vooraf betaald en dit binnen de 14 dagen na het boeken van de dienst. We geven geen restitutie indien je je begeleiding zelf niet meer wenst voort te zetten. Betalingen kunnen cash, per overschrijving of via Payconiq.

Er wordt na elke losse sessie contant betaald. Dit kan cash, per overschrijving of via Payconiq. Bedrijven of scholen ontvangen een factuur. Ze verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in zijn geheel over te maken op het daarvoor vermelde rekeningnummer op de factuur.

Lukt de betaling, om welke reden dan ook, niet binnen de termijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met PØØT. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt PØØT een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering voldaan is, dan is PØØT gemachtigd om bij de tweede en tevens laatste betalingsherinnering € 10,- administratiekosten per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van PØØT dan is PØØT genoodzaakt om de vorderingen die zij op (ouders van) cliënt heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de (ouders van)cliënt.

Bij een betalingsachterstand is PØØT gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 Aansprakelijkheid

PØØT is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door PØØT. Vergoeding aan de cliënt en of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van PØØT.

Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor je hond en hebt zelf een familiale verzekering afgesloten voor de start van de begeleiding of de groepslessen.

 Klachtenprocedure

PØØT hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en/of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over mijn/onze dienstverlening of een ander aspect van PØØT, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik neem iedere klacht, hoe dan ook, serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van PØØT is het Belgisch Recht sowieso van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande offertes, overeenkomsten, facturen van PØØT zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement West- Vlaanderen, België bevoegd.

 Wederzijdse rechten en verplichtingen

Wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen zodra de overeenkomst ontbonden is.

Privacy

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat foto’s van uw hond door PØØT mogen gebruikt worden als promotiemateriaal ( website, social media), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

Het privacy beleid van PØØT staat te lezen op de website poot-begeleiding-voor-mens- en-voor-hond.be .

Laatst bijgewerkte versie: 28/02/23